User information

Full name Skytsko Fedir Vasyl'ovich
Username __sky_09
Team Алгоритм-1
Educational Institution Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine
Faculty ФІСІТ