User information

Full name Sinkovskyj Pavlo Yaroslavovich
Username __sink
Team Алгоритм-1
Educational Institution Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine
Faculty ФІСІТ