User information

Full name Ivanova Nadiya Vasylivna
Username __nadya_09
Team Алгоритм-2
Educational Institution Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine
Faculty ФІСІТ