User information

Full name Mesyura Volodymyr Ivanovych
Username __mesyura
Team VNTU [Wrabbits]
Educational Institution Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine
Faculty Факультет компьютерного интелекта