User information

Full name Koshevoy Vitaliy Vladimirovich
Username __cash
Team Могилянка
Educational Institution Chernomorskiy State University named after Petro Mohyla, Mykolaiv, Ukraine
Faculty факультет комп'ютерних наук